STATUT Stowarzyszenia Miłośników Koni „Brenda Lubecko”  

  

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

& 1  
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Miłośników Koni „Brenda Lubecko” – w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  

 & 2  

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie rekreacji konnej. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Lubecko, ul. Główna 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

& 3  

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

& 4  

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.  Działa  na podstawie   przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o      Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego  statutu.  

& 5  

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczątek i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

& 6  

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.  

& 7  

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej  i organizacyjnej.    

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  

& 8 

      Celem Stowarzyszenia jest: 

a) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej, hipoterapii i sportu jeździeckiego jak również stwarzanie dogodnych warunków działania w tym zakresie,
b) Aktywny udział w życiu społeczno – sportowo – rekreacyjnym środowiska,
c) Upowszechnienie umiejętności jazdy konnej i powożenia,
d) Nawiązanie współpracy, kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz hipoterapii i innych form rehabilitacji,
e) Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
f) Wspieranie społecznej aktywności obywateli,
g) Integrowanie organizacji pozarządowych,
h) Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym,
i) Ochrona przyrody i krajobrazu,
j) Promocja zdrowia i zdrowego stylu żucia,
k) Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju, lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
l) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
m) Upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu,
n) Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
o) Integracja środowisk lokalnych w celu propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
p) Propagowania idei integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,  w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych,
q) Promocja oraz rozwój wolontariatu. 

& 9 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:  

a) branie udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje,
b) pomoc w organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych,
c) organizowanie zawodów, imprez charytatywnych oraz rekreacyjnych i sportowych dla swych członków oraz innych osób fizycznych i prawnych w oparciu o środki własne i pomoc osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością stowarzyszenia,
d) propagowanie idei kultury fizycznej sportu i rekreacji,
e) organizowanie zajęć i imprez i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
f) prowadzenie zajęć jazdy konnej i przejażdżek bryczkami,
g) współpracę z władzami samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa,  
h) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, służącej realizacji celów statutowych,
i) pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł na rzecz rozwoju lokalnej społeczności,
j) i innych nie wymienionych wspomagających działania stowarzyszenia.  

& 10  

 Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. 

  

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 & 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych  w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001.79.855 z późn. zm.).  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

& 12  

Stowarzyszenie posiada członków:  

1. zwyczajnych,     
2. wspierających,
3. honorowych.    

& 13  

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:  

1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

& 14  

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

& 15  

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

& 16  

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.  

& 17  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

& 18  

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebraniu na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.  

& 19  

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

& 20  

      Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

& 21  

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

& 22  

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

& 23  

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

& 24  

Odmowa przyznania lub pozbawienie członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia i doręczenia jej kandydatowi w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały (za datę doręczenia uważa się datę wysłania przesyłki listem poleconym na wskazany adres). Kandydat, który otrzymał pisemne uzasadnienie odmowy przyznania mu członkostwa w Stowarzyszeniu – może zaskarżyć tę uchwałę do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Walne Zebranie Członków podejmuje ostateczną uchwałę  o przyznaniu członkostwa na najbliższym posiedzeniu.  

    

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

& 25 

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem";
c) Komisja Rewizyjna.  

§ 26  

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu jawnym.
3. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie w jakim są powoływani.
4. Wybory uzupełniające w okresie kadencji mogą być przeprowadzane na każdym Walnym Zebraniu.
5. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

§ 27  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania mogą być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w terminie do 30 czerwca. Ma ono charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
4. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 7dni przed terminem obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż na 30 dni od zgłoszenia wniosku.
6. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu bezpośrednim i jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, społecznej, kulturalnej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
h) zatwierdzanie niezbędnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia w okresie danej kadencji,
i) rozpatrywanie spraw dotyczących składek członkowskich,
j) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
m) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,  

§ 28  

Zarząd  

1. Zarząd Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób wybieranych na Walnym Zebraniu Członków.
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza oraz pozostałych członków, których liczba ustalona jest według zapisów w ust. 2.
4. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż 4 razy do roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obowiązkowej obecności Prezesa i Wiceprezesa.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia.
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
c) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zarządzanie jego majątkiem.
d) Sporządzanie sprawozdań z działalności.
e) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
f) Uchwalanie programu działania na rok kalendarzowy.
g) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.        
h) Uchwalanie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalnościStowarzyszenia.
i) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

  § 29   

      Komisja Rewizyjna  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z co najmniej 2 osób wybieranych na daną kadencję przez Walne Zebranie.      
2.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:      
a) Składanie wniosków i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.      
b) Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.      
c) Składanie wniosków  o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków i przedstawiciel władz Stowarzyszenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
5. Osoby zasiadające w komisji rewizyjnej muszą spełnić warunki przewidziane w art. 20 pkt 6 (ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) a więc przewidujące iż członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:  
-być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
-być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
-otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);  

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE  

§ 30  

Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku działania.  

§ 31   

    Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
a) dotacji, subwencji.
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) ze składek członkowskich, 
e) innych wpływów w tym ofiarności publicznej.    

§ 32  

Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje    wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile podmioty przekazujące nie postanowią inaczej.  

§ 33  

Stowarzyszenie może zlecić prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej     działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym   przez zarząd, zatrudnionym członkom fizycznym i prawnym.  

§ 34  

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  

§ 35  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 36  

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  

§ 37  

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa Zarządu działających łącznie.  

§ 38  

Zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.     

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 39  

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 40 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

      § 41  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.  

    Dokument zatwierdzono na Walnym Zebraniu 29 czerwca 2015 roku. 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl